حق الزحمه تحریر دفاتر قانونی

حق الزحمه تحریر دفاتر قانونی

حق الزحمه تحریر دفاتر قانونی

 

آئين نامه تعيين حق الزحمه پايه خدمات حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ايران كه به تائيد وزير محترم امور اقتصادی و دارائی رسيده و طی نامه شـماره 197226 مـورخ 1394/10/20 بـه جامعـه ابلاغ گرديده و از تاريخ ابلاغ قابل اجرا ميباشد، به شرح پيوست به اطلاع می رسد:

توجه مؤسسات حسابرسي و حسابداران رسمي شاغل انفرادي را به موارد زير جلب مي نمايد:

 1. طبق آئين نامه مذكور حداقل نرخ مبناي محاسبه حق الزحمه ارائه خدمات حسابرسـي بـر اسـاس رتبه هاي شغلي حسابرسان براي سال 1394 به شرح زير تعيين گرديده است 

  حق الزحمه تحریر دفاتر قانونی

  حق الزحمه تحریر دفاتر قانونی

 2. نرخ های اعلام شده در جدول فوق مربوط به سال 1394 ميباشـد و نـرخ هـای مربـوط بـه سـال 1395 در اسفند ماه اعلام خواهد شد.
 3. رعايت حداقل نرخ های پايه حق الزحمه ساعتی رتبه های حرفه ای در محاسـبات حـق الزحمـه پيشنهادی خدمات حسابرسي ضروريست و اعمال مبالغ بيش تر از نرخ هاي فوق، حسب توافق طرفين مجاز است.
 4. هزينه هاي سربار مستقيم و ساير هزينه هاي قابل تخصيص به كار حسابرسي، معادل حـداقل 20 درصد حق الزحمه كل ساعت كار مستقيم حسابرسي، تعيين شده است.
 5. براي هر كار حسابرسي، بايد فرم برآورد بودجه ساعتي انجام آن (به تفكيك سرفصل حسـاب ها و موضوعات مورد رسيدگي و رتبه هاي شغلي مسئول رسيدگي) همـراه بـا مسـتندات بـرآورد بودجه تهيه و تنظيم شود.
 6. تركيب رتبه هاي شغلي كاركنان حرفهاي مأمور در هر كار حسابرسي، بايد با رعايـت ضـوابط و مقررات تعيين شده در آئين نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصي و حرفه اي، تعيين گردد.
 7. حق الزحمه خدمات حسابرسي، شامل حق الزحمه ساعت كار مستقيم حسابرسان مـأمور در هر كار حسابرسي طبق بودجه ساعتي برآورد شده و هزينه هـاي سـربار قابـل تخصـيص هركار ميباشد.
 8. عدم رعايت ضوابط اين آئين نامه، در پرسش نامه هاي آئين نامه نظارت حرفـه اي (موضـوع مـاده 31 اساسنامه) در صورت عدم رعايت كنترل و در طبقـه بنـدي حسـابداران رسـمي شـاغل و مؤسسات حسابرسي لحاظ خواهد شد.
پیشنهاد بازدید  تنظیم گزارش خرید و فروش فصلی
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *