تحریر دفاتر قانونی

نحوه تحریر انواع دفاتر قانونی

هر شرکت ، سازمان یا موسسه ای که ملزم به پرداخت مالیات میباشد برای ثبت روند مالی شرکت باید از دفاتر قانونی ( دفتر کل، روزنامه و مشاغل) استفاده نماید .تا پس از تکمیل آن به اداره مالیاتی تحویل داده شود  .

چنانچه تحریر دفاتر قانونی مطابق ضوابط قانونی باشد محاسبه مالیات به صورت آنچه که خود اظهار کردید محاسبه میشود اما اگر مطابق با قوانین نباشد مالیات شرکت به صورت علی الراس محاسبه خواهد شد . لذا، تحریر دفاتر امری مهم است که باید با دقت مورد بررسی قرار گیرد.

انواع دفاتر قانونی :

  1. دفتر روزنامه : طبق ماده 3 آیین نامه دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقیقی یا حقوقی کلیه عملیات مالی و پولی خود را اعم از خرید و فروش ، مطالبات و هرگونه فعالیتی که ایجاد طلب یا دین کند و نیز عملیات محاسباتی را به تاریخ وقوع ، وسایر عملیات حسابداری عملیاتی که طبق اصول حسابداری در پایان دوره مالی برای تنظیم ترازنامه و حساب سودوزیان لازم است به ترتیب تاریخ وقوع انها در آن ثبت کنند .
پیشنهاد بازدید  شرکت حسابداری در کرج

 

  1. دفتر کل : خلاصه ای تفکیک شده از دفتر روزنامه است که در آن تاجر معاملات خود را اعم از خرید . فروش. دیون و مطالبات خود را تحت عنوان حساب های مشخص به ترتیب تاریخ وقوع به ثبت میرساند . طبق ماده 8 قانون تجارت دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات خود را حداقل هفته ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج نموده و انواع مختلف آن را تشخیص داده و هر نوع را در صفحه مخصوص در آن دفتر به طور خلاصه ثبت نماید .

 

  1. دفتر دارایی : مطابق با ماده 9 قانون تجارت دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی های خود( منقول و غیر منقول ) ، دیون و مطالبات سال گذشته خود را بصورت ریز در آن دفتر ثبت و امضا نماید و تا پانزدهم فروردین سال بعد مهلت دارد که این کار انجام پذیرد .

* این دفاتر به علت آنکه عملیات سالانه شرکت تجاری یا تاجر به صورت ترازنامه تنظیم میگردد ، اهمیت خود را از دست داده است.

پیشنهاد بازدید  شرکت حسابداری معتبر در تهران

 

  1. دفتر کپیه : در این دفتر باید کلیه صورت حساب های صادره تاجر یا شرکت تجاری به ترتیب تاریخ، ثبت گردد و همچنین بنا به تبصره ماده مذکور کلیه صورت حساب های وارده نیز باید به ترتیب تاریخ ورود، مرتب و در پوشه مخصوص ضبط گردد

*امروزه بنگاه های تجاری از سیستم تایپ و بایگانی پیشرفته به جای دفتر کپیه استفاده می نمایند

  1. دفتر ثبت تجاری : هرگاه تاجر ایرانی یا خارجی بخواهد در ایران فعالیت تجاری انجام دهد ، مکلف به ثبت نام خود در دفتر ثبت تجاری میباشد در غیر این صورت متخلف است و باید جزای نقدی پرداخت کند .

 

پلمپ دفاتر تجاری :

دفاتر قانونی به استثناء دفتر دارایی و دفتر کپیه باید قبل از آنکه در آنها چیزی نوشته شود توسط نماینده اداره ثبت امضاء و  اوراق آن ها دارای نمره ترتیبی و قیطان کشی شده باشد. متصدی امضا مکلف است که صفحات هر دفتری را شمرده و در صفحه اول و اخر آن تعداد صفحات آن را با قید تاریخ امضا نماید . دو طرف قیطان نیز باید با مهر سربی وزارت دادگستری منگنه شده و کلیه اعداد با تمام حروف نوشته شود

پیشنهاد بازدید  شرکت خدمات مالی و حسابداری

مقررات مالیاتی :

طبق آیین نامه نحوه تنظیم و تحریر و نگاهداری دفاتر ، دفتر روزنامه و کل باید به زبان فارسی تحریر شوند و قبل از ثبت هرگونه معامله در آنها از طرف نماینده اداره ثبت اسناد امضاء و پلمپ گردد .

شایان ذکر است که پلمپ نکردن دفاتر تجاری آنها را از قدرت اثباتی محروم کرده و میتواند جزء امارات قضایی محسوب گردد .

برابر ماده 17 آیین نامه مودیان مکلفند در هر سال مالیاتی دفاتر جدید ثبت و پلمپ نمایند و در صورت استفاده از دفات%