نوشته‌ها

‎آموزش حسابداری مالیات بر ارزش افزوده

‎آموزش حسابداری مالیات بر ارزش افزوده

,

‎آموزش حسابداری مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که مصرف کننده یا خریدار آن را همراه با قیمت خرید جنس ها و خدمات می‌پردازد و دریافت کننده یا فروشنده موظف است میزان مالیات دریافتی را به حساب دولت واریز نماید.همانطور که خود فروشنده نیز ضمن خرید اولیه اینچنین مالیاتی را پرداخت کرده اما مصرف کننده به حساب نمی آید، در این شرایط است که او حق دارد تمام مالیات‌های ارزش افزوده پرداختی خود را از تمام مالیات بر ارزش افزوده های دریافت شده کم کرده و مابه التفاوت آن را به دولت پرداخت کند. ادامه مطلب …